Wijziging gunstregime auteursrechten

Home

Beste klant
 
U heeft mogelijk al via de media vernomen dat sinds gisteren de ontwerpteksten van het eerste deel van de fiscale hervorming doorsijpelen. Eén van de belangrijkste wijzigingen heeft betrekking op het gunstregime van de auteursrechten.
 
Het is momenteel nog onduidelijk wat de finale gewijzigde wetgeving zal worden, aangezien er nog geen definitieve ontwerpen werden gepubliceerd. Van zodra wij ook zicht krijgen op de definitieve ontwerpen van de nieuwe wetgeving gaan we deze zo snel mogelijk analyseren om te kijken hoe we op deze veranderingen moet reageren. Toch willen we jullie al graag de krijtlijnen van de wijziging meegeven, zoals ze nu door ons gekend zijn.
 

Vernauwing van het toepassingsgebied

De wetgever hekelt het feit dat het door een ruime interpretatie van het huidige regime er een brede groep aan personen gebruik kan maken van het regime: architecten, advocaten, programmeurs, consultants … Met de voorgestelde wijzigingen wil de wetgever graag terug naar de kern van het regime. De doelstelling bij invoering in 2007 was namelijk om een bijzonder regime te voorzien voor die situaties waarbij de 'auteur' geconfronteerd wordt met onzekerheid gelinkt aan inkomsten die op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen in het kader van artistieke activiteiten. De wetgever kan zich niet langer vinden in het feit dat het regime momenteel ook duchtig wordt toegepast door personen die op regelmatige wijze inkomsten behalen die contractueel gegarandeerd zijn. Dit is volgens hen niet langer te verantwoorden in vergelijking met werknemers wier netto beroepsinkomsten volledig worden belast tegen de progressieve tarieven van de personenbelasting.
 
Als gevolg komt er (onder andere) een vernauwing van het personele toepassingsgebied van het regime van de auteursrechten. Zo zouden enkel nog in aanmerking komen, die persoon die ofwel beschikt over een zogenaamd 'kunstwerkattest' of die zijn werken overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor zijn mededeling aan het publiek of voor zijn openbare uitvoering of opvoering. Specifiek voor IT profielen wil de minister het regime enkel toekennen indien het product dat ontwikkeld wordt een "spel" is en niet meer gewoon "software". Het is afwachten hoe ze het aspect "spel" willen definiëren en hoe het parlement dit verder invult.
 
Het lijkt er dus momenteel op dat een grote groep buiten de boot zal vallen, al zal het nog afwachten zijn hoe de finale tekst wordt vormgegeven. Afhankelijk van de interpretatie zouden bijvoorbeeld programmeurs of architecten nog wel in aanmerking komen, zij het mogelijk voor een beperkt deel van hun activiteiten dat als 'mededing aan het publiek' kan worden beschouwd.

 

Invoering van een relatieve grens

Naast een wijziging in het personele toepassingsgebied wordt er ook gespeeld met de grensbedragen. Onder de huidige regeling kunnen de netto inkomsten uit auteursrechten tot een bedrag van €64.070,00 (aanslagjaar) worden onderworpen aan een vlak tarief van 15%. Om de netto inkomsten te berekenen kan er gebruik worden gemaakt van een forfaitaire kostenaftrek van 50% op de eerste schijf tot €17.090,00 en 25% tot €34.170,00 (bedragen aanslagjaar 2023).
 
De absolute grens van €64.070,00 voor aanslagjaar 2023 wordt behouden. Daarnaast wordt er echter ook een relatieve grens ingevoerd die stelt dat de verhouding tussen vergoeding voor auteursrechten maximaal 30% mag bedragen van de totale vergoeding die wordt ontvangen voor de geleverde prestaties.
 

Inwerkingtreding

Qua timing kunnen we alvast meegeven dat het strikte regime in principe al van toepassing wordt vanaf 1 januari 2023.
 
Voor zij die momenteel al toepassing maken van het regime komt er een overgangsjaar. Zij moeten zich zodanig herorganiseren dat de nieuwe, striktere regels ook worden nageleefd vanaf 1 januari 2024 of dat zij vanaf dan niet langer gebruik maken van het regime. Tijdens het overgangsjaar zou er voor zij die niet langer kwalificeren onder de striktere regels al wel een beperking komen in het maximale bedrag dat onder het gunstige regime kan worden uitbetaald, namelijk een halvering. Hetzelfde geldt voor de forfaitaire kostenaftrek die mag worden toegepast.

 
***

 
Wij volgen deze ontwikkelingen nauw op. Van zodra ook wij meer zicht hebben op de finale wetgeving en de praktische impact wordt u verder ingelicht. Uiteraard kan u ook nu al terecht bij uw vertrouwde dnf-adviseur met de vragen of opmerkingen die u reeds zou hebben.