Nieuwe fiscale Corona-incentives (Wet van 15 juli 2020)

Home


De recente wet “houdende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie” bevat bijkomende fiscale steunmaatregelen die wellicht ook door u kunnen toegepast worden. Hierbij een overzicht van de 10 voornaamste incentives. Wenst u meer duiding bij deze maatregelen, neem dan zeker contact op met uw vaste dnf-adviseur.

1. Vrijstelling doorstorting BV

De loonkost voor de maanden juni, juli en augustus 2020 wordt gemilderd, indien de werkgever gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik heeft gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. De werkgever mag voorts geen banden hebben met belastingparadijzen en geen uitkeringen hebben verricht naar de aandeelhouders via dividend, kapitaalvermindering of inkoop eigen aandelen.

De vrijstelling is gelijk aan 50% van het verschil tussen de totale BV voor elke van de maanden juni, juli en augustus 2020 en anderzijds de totale BV voor de maand mei. Het betreft enkel de BV op de maandelijkse bezoldiging, met uitsluiting van het vakantiegeld, eindejaarspremie en achterstallige bezoldigingen. Het stelsel kan gecombineerd worden met andere vrijstellingen (bv. onderzoekers, nachtwerk of ploegenarbeid)

2. Belastingverminderingen voor giften

Het percentage van de belastingvermindering voor giften in de personenbelasting wordt verhoogd van 45% naar 60%. Bovendien wordt het totale bedrag van de vermindering verhoogd van 10% naar 20% van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige.
Bovendien worden giften in natura aan scholen (computers) & ziekenhuizen, OCMW’s, Rode Kruis e.d. (medisch hulpmateriaal) in de vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw fiscaal gestimuleerd tot 31 december 2020.

3. Uitgaven voor kinderoppas

Uitgaven voor dagen waarvoor een opvangactiviteit werd geannuleerd kunnen onder bepaalde voorwaarden toch als een effectieve oppasdag worden aangemerkt zodat ze in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor kinderoppas (periode van 14 maart 2020 tot 31 december 2020).

4. Consumptiecheque

Werkgevers kunnen een consumptiecheque toekennen aan de werknemers (te gebruiken in de horeca of culturele sector). De cheques zijn fiscaal aftrekbaar bij de werkgever en niet belastbaar bij de werknemer. Om een belastingvrije consumptiecheque te kunnen aanbieden, moet onder meer de toekenning vervat zijn in een cao of individuele overeenkomst. Bovendien mag een cheque een maximale waarde van 10 euro hebben. De werkgever mag een werknemer maximaal 300 euro aan cheques toekennen.

5. Receptiekosten

Receptiekosten gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 zijn voor 100% aftrekbaar (i.p.v. 50%), teneinde de evenementensector te ondersteunen. Restaurantkosten of kosten voor relatiegeschenken vallen niet onder deze tijdelijke maatregel.

6. Investeringsaftrek

De investeringsaftrek voor KMO’s wordt verhoogd naar 25% voor kwalificerende investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Bij gebrek aan winst is ze 1 jaar overdraagbaar.
De niet-benutte investeringsaftrek voor investeringen in 2019 (die 20% bedroeg) wegens te weinig winst, is dan weer een jaar extra overdraagbaar en kan dus nog afgezet worden tegen winst van 2020 én 2021.

7. Aanpassing carry-back regeling

Fiscale verliezen geleden in 2020 kunnen reeds benut worden in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Deze wet voegt een verduidelijking aan de reeds bestaande maatregel toe: De winst van een boekjaar dat afsluit tussen 13 maart 2019 en 31 juli 2020 kan gecompenseerd worden met het verlies van het volgende boekjaar.

8. Belastingvermindering voor nieuwe aandelen van KMO’s

Natuurlijke personen die KMO’s wensen te ondersteunen met nieuw ‘kapitaal’, kunnen dit op een fiscaal vriendelijke manier doen.
Voorwaarde is dat de omzet van de kleine vennootschap met minstens 30% gedaald moet zijn in de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020. Voor starters wordt gekeken naar het financieel plan. Bovendien moet het gaan om een ‘operationele’ vennootschap (bv. geen beleggings- of managementvennootschap).
De KMO kan zo tot 250.000 EUR nieuw ‘kapitaal’ ophalen. Per persoon geldt een maximum van 100.000 eur.
Er moet geïnvesteerd worden via werkelijke geld-inbreng (bv. geen inbreng in natura). Investeringen die leiden tot een belang van meer dan 30% worden uitgesloten.

Ook bedrijfsleiders kunnen via deze maatregel investeren in het bedrijf waar ze werkzaam zijn!
20% van het geïnvesteerde bedrag geldt als belastingvermindering. De vermindering is niet terugbetaalbaar maar wel overdraagbaar naar de volgende drie belastbare tijdperken. De aandelen moeten minstens 5 jaar worden aangehouden.

9. Wijzigingen tax shelter audiovisuele of podiumwerken

Productievennootschappen die via de tax shelter investeringen hebben aangetrokken vanaf 12 maart 2020, krijgen 6 maanden extra de tijd om de beoogde uitgaven te doen en de attesten te bezorgen.

10. Geen BTW Voorschot in December

BTW Voorschotten zijn niet verplicht, behalve het decembervoorschot. Echter is zelfs dit voorschot in 2020 niet verplicht omwille van Corona en dit zowel voor maandaangevers als kwartaalaangevers.
 
Heeft u vragen over de toepassing van deze of andere maatregelen, neem dan zeker contact op met uw vaste dnf-adviseur.